Hieronder vindt u de voorwaarden voor uw overeenkomst met Universalis. .

1. Gebruikersvoorwaarden 
Deze gebruikersvoorwaarden van Universalis zijn van toepassing op het gebruik en het bezoek van de Universalis website(s) en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van diensten geleverd door Universalis .
De gebruikersvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Universalis en de gebruiker. 
De gebruiker verklaart zich door het bezoeken van de website en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een webpagina akkoord met de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden.  Universalis heeft het recht de gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker zal tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden. Een wijziging van de gebruikersvoorwaarden is van toepassing op een reeds bestaande overeenkomst. Met het bezoeken van de website en/of het gebruiken van de webpagina door de gebruiker na wijziging van de gebruikersvoorwaarden wordt de gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.  Van deze gebruikersvoorwaarden of van één of meer in de gebruikersvoorwaarden beschreven bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Universalis en de gebruiker worden afgeweken. 

2. Aanmelding gebruiker 
Voorafgaand aan het aanmaken en het gebruik van een webpagina dient de gebruiker zich aan te melden op de website, door het aanmaken van een account . 
De gebruiker zal voor het aanmaken van het account de door Universalis verzochte informatie verstrekken. De gebruiker staat er voor in dat
(a) de gegevens in het account geen inbreuk maken op rechten van derden,
(b) hij met het gebruik van de gegevens in het account niet tot doel heeft zich voor een andere persoon uit te geven,
(c) de gegevens in het account in overeenstemming zijn met het bepaalde in de gebruikersvoorwaarden. 
Indien de gebruiker minderjarig is dan is het de gebruiker slechts toegestaan om een account en/of een webpagina aan te maken en te gebruiken indien de gebruiker hiertoe toestemming heeft verkregen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. De gebruiker draagt er zorg voor dat de gegevens in het account correct en volledig zijn. De gebruiker zal de gegevens in het account aanpassen zodra deze gegevens wijzigen.  Indien de gebruiker informatie verstrekt welke onvolledig, incorrect, verouderd of anderszins in strijd met de gebruikersvoorwaarden is, danwel indien Universalis redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie in het account onvolledig, incorrect, verouderd of anderszins in strijd met de gebruikersvoorwaarden is, heeft Universalis het recht om de overeenkomst te beëindigen, en het account en de webpagina van de gebruiker te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. 
Bij het aanmaken van een account zal de gebruiker een wachtwoord kiezen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord. Het is de gebruiker niet toegestaan om zijn account door derden te laten gebruiken. De gebruiker zal Universalis direct op de hoogte stellen van misbruik van zijn account. 

3. Universalis diensten 
Universalis biedt de gebruiker de mogelijkheid om de website te bezoeken en een webpagina aan te maken, te gebruiken en aan te passen, met inachtneming van het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden. 
Universalis biedt de gebruiker de mogelijkheid om de website te bezoeken en een sub-domein aan te maken, te gebruiken en aan te passen, met inachtneming van het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden. 
Universalis kan de gebruiker gratis diensten en diensten tegen betaling (hierna gezamenlijk: "diensten") aanbieden. De gebruiker zal via de website of via het in zijn account opgenomen e-mailadres worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het afnemen van diensten tegen betaling. 
Op het aanbod en het gebruik van de diensten tegen betaling kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. 
Universalis zal aan de gebruiker geen diensten tegen betaling leveren en in rekening brengen zonder expliciete voorafgaande toestemming van de gebruiker. 
Universalis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte website(s) en de op de verstrekte webpaginas aangeboden materialen en informatie, noch voor de volledigheid, juistheid en legaliteit daarvan.

4. Rechten en Verplichtingen Universalis 
Universalis zal de website, de webpaginas en de diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de gebruikersvoorwaarden.
De website, de webpaginas en de diensten worden door Universalis, zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd. 
Universalis behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de website, de webpaginas en de diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken. 

5. Rechten en Verplichtingen gebruiker 
De gebruiker mag de website, de webpagina en de diensten slechts gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met inachtneming van het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden. 
Het is gebruiker slechts toegestaan om één webpagina met subdomeinnaam aan te maken en te onderhouden. 
Het is de gebruiker niet toegestaan om de website, de webpagina en de diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de gebruikersvoorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt. 
Het is de gebruiker onder meer niet toegestaan om de website, de webpagina en de diensten te gebruiken voor: 
het aannemen van een valse identiteit; het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen; 
het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;  commerciële doeleinden en het doen van commerciële uitingen, daaronder begrepen het plaatsen van banners en het linken naar commerciële websites, daaronder begrepen pornografische websites; 
het aanbieden, openbaarmaken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software en andere materialen indien een dergelijke aanbieding, openbaarmaking, wijziging en/of verveelvoudiging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden; het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;  het verspreiden van virussen of andere materialen of software gericht op het beperken of onmogelijk maken van de werking van computersystemen, telecommunicatiesystemen of het Internet;  het beperken van derden in de mogelijkheid de website, de webpaginas, de diensten en/of het Internet te gebruiken;  het op enige wijze schaden van minderjarigen; het via een technische maatregel verhullen van de herkomst van enige op de webpaginas of de website geplaatste materialen;  het opzettelijk of onopzettelijk handelen in strijd met enige wettelijke bepaling geldend in Nederland of daarbuiten;  het bevorderen, al dan niet door het verschaffen van informatie, van illegale activiteiten, daaronder betrepen het toebrengen van lichamelijk letsel tegen enige persoon groep, dierenmishandeling, en het vervaardigen van wapens;  het aanbieden van goederen of diensten in strijd met enige wettelijke bepaling;  gebruik van de website, de webpaginas of de diensten voor het doorsturen van Internet-verkeer.  het aanbieden van inbreukmakende links en/of links naar illegale en/of inbreukmakende materialen. 
De gebruiker zal binnen een maand na registratie van het account zorgen voor voldoende inhoud op de webpagina. De gebruiker zal er voor zorgen dat deze inhoud met enige regelmaat zal worden bijgewerkt of uitgebreid.
De gebruiker zal geen afbeeldingen of andere materialen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten, op de webpagina publiceren zonder toestemming van de rechthebbende. De gebruiker staat er voor in dat hij toestemming van de rechthebbenden heeft verkregen met betrekking tot alle door hem op de webpagina geplaatste afbeeldingen of andere materialen.  De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de webpagina en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen.  gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de diensten gebruik te kunnen maken. 
 Het is de gebruiker niet toegestaan om (onderdelen van) de website, de webpaginas en de diensten en/of op de website en de webpaginas aangeboden materialen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren of op andere wijze te gebruiken anders dan in overeenstemming met het bepaalde in de gebruikersvoorwaarden.      
 
6. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
Universalis is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website, de webpagina en de diensten. 
Onverminderd hetgeen elders in deze gebruikersvoorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Universalis jegens de gebruiker, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis beperkt tot de door de gebruiker aan Universalis voor het gebruik van de website, de webpagina en de diensten betaalde vergoedingen in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
De gebruiker vrijwaart Universalis voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de website, de webpagina en de diensten door de gebruiker, de inhoud van de webpagina en het handelen en/of nalaten van de gebruiker in strijd met het bepaalde in en deze gebruikersvoorwaarden. 

7. Beëindiging gebruik 
Universalis behoudt zich het recht voor om de levering van de website, de webpaginas en de diensten aan de gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een webpagina geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of de webpagina en het account van de gebruiker geheel te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen, in het geval de gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze gebruikersvoorwaarden en/of de inhoud van een webpagina geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze gebruikersvoorwaarden. 
Iedere partij heeft het recht om de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen schriftelijk te beëindigen. Universalis is gerechtigd om de overeenkomst met de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard; (b) het faillissement van de gebruiker is aangevraagd; (c) de gebruiker in surséance van betaling verkeert; of (d) er surséance van betaling voor de gebruiker is aangevraagd. 

8. Betalinsvoorwaarden.
De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en Verzendkosten en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van het product, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen ineens vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Universalis het recht de verkoop (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden pas vooraf gefactureerd. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij overschrijding van de betalings is de opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente over het door hem verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan Universalis kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Universalis een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Betaling van de verschuldigde kosten vindt plaats vinden door middel van een overschrijving ten name van Universalis. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet aan Universalis is voldaan. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Indien verschuldigde bedragen niet worden ontvangen, brengt Universalis een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Universalis het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te restitueren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden gerestitueerd.

9. Intellectuele Eigendomsrechten.
Het is opdrachtgever toegestaan de op de Universalis site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Universalis van enige aanspraak.

10. Eigendomsvoorbehoud
Het door Universalis vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Universalis.

11. Aansprakelijkheid.
Voorzover Universalis bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Universalis weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Universalis op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Universalis of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Universalis. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Universalis slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Universalis voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Universalis voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden in voorkomende gevallen zouden kunnen doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, ondeskundig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Universalis. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Universalis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Universalis is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Universalis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Universalis mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Universalis. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Universalis als gevolg daarvan lijdt.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen.
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Buitengebruikstelling.
Universalis heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Universalis niet nakomt dan wel in strijd handelt met een of enkele bepalingen uit deze overeenkomst. Universalis zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van universalis kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Universalis gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.

14. Reclame
Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Universalis vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek door opdrachtgever is geconstateerd, of in het geval dit een eerder tijdstip betreft: in red elijkheid geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak op Universalis. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de voorwaarden.
Universalis behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht.
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze het overzicht volledig van kracht blijven en zullen Universalis en opdrachtgever in overleg t red en teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Eindhoven aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Universalis met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Universalis beslissend. 2006 - 2007  blogje.eu


Free website & domain name provided by blogje.eu . C.M.S. & templates © Universalis . Hosted & powered by Shopje © 2003 - 2021 .
Laatst gewijzigd: 2007-02-09 Hits: